Regulamin

 

 

REGULAMIN

PROGRAM PARTNERSKI

1.Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem PROGRAMU PARTNERSKIEGO jest  Strefa Ruchu z siedzibą w Pabianicach przy ul. Konstantynowskiej 7, NIP: 7272633645.

1.2. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. PROGRAM PARTNERSKI prowadzony jest od dnia 28 sierpnia 2017 r.

1.3. PROGRAM PARTNERSKI ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu towarów lub usług w Strefie Ruchu.

1.4. Zakup towarów lub usług, o których mowa w dalszej części Regulaminu, obejmuje, o ile nie wskazano inaczej, również ich nabycie w imieniu i na rzecz osób trzecich.

  1. Warunki przystąpienia do PROGRAMU PARTNERSKIEGO oraz rejestracja w Programie :

2.1. Uczestnikami Programu mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (w przypadku zajęć dla  dzieci Rodzic/Opiekun jest uznany za uczestnika programu).

2.2. Osoby, o których mowa w ust. powyżej mogą stać się Uczestnikami Programu poprzez przystąpienie do PROGRAMU PARTNERSKIEGO w siedzibie Strefy Ruchu. Ponadto, niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, Strefa Ruchu zastrzega sobie możliwość ustanowienia w Regulaminach innego sposobu przystąpienia do Programu.

2.3. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w Formularzu Uczestnika, Uczestnik Zarejestrowany powinien niezwłocznie powiadomić o tym Strefę Ruchu.

2.4. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w PROGRAMU PARTNERSKIEGO ,które Uczestnicy akceptują, przystępując do Programu.

2.5. Do Programu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania.

2.6. Warunkiem przystąpienia do Programu jest dokonanie w Strefie Ruchu  zakupu towarów lub usług, których zakup premiowany jest Punktami.

  1. Dane osobowe Uczestnika

3.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego, podanych w siedzibie Strefy Ruchu oraz innych danych Uczestników niezbędnych do realizacji PROGRAU PARTNERSKIEGO (tj. w szczególności informacji o nabytych przez Uczestnika towarach i usługach objętych Programem, jest Strefa Ruchu z siedzibą w Pabianicach przy ul. Konstantynowskiej 7, NIP 7272633645.

3.2. Dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego przetwarzane są w celu realizacji PROGRAMU PARTNERSKIEGO w celach prowadzenia badań statystycznych oraz w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Strefy Ruchu.

3.3. W celu otrzymywania od Strefy Ruchu informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym w celu otrzymywania newslettera, niezbędne jest podanie przez Uczestnika Zarejestrowanego numeru telefonu komórkowego oraz  adresu email. Szczegółowe zasady przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną określa Polityka Ochrony Prywatności.

3.4. Administratorem danych osobowych Uczestnika Niezarejestrowanego podanych w postępowaniu reklamacyjnym jest Strefa Ruchu z siedzibą w Pabianicach, ul. Konstantynowska  7, NIP: 7272633645,

3.5. Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych produktów lub usług oraz mogą zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

  1. Karty Strefy Ruchu

4.1. Karta Strefy Ruchu służy identyfikacji Uczestnika Zarejestrowanego w Programie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestników. Każda Karta  posiada numer przypisany konkretnemu Saldu Punktowemu Uczestnika.

4.2. Karta Strefy Ruchu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

4.3. W przypadku wymiany Głównej Karty Strefy Ruchu, wymieniana Główna Karta jest blokowana, a Saldo Punktowe na dzień wymiany zostanie przypisane do nowo wydanej Głównej Karty.

4.4. Główna Karta Strefy Ruchu może być używana wyłącznie przez Uczestnika, który jest jej właścicielem. Przyjmuje się, że osoba przedstawiająca Główną Kartę Strefy Ruchu jest uprawnionym do dysponowania Główną Kartą Uczestnikiem Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji .

  1. Gromadzenie Punktów w PROGRAMIE PARTNERSKIM.

5.1. Uczestnik Zarejestrowany, który przystąpił do Programu  może zbierać Punkty od momentu pierwszego zakupu od dnia 28.08.2017 r. oraz odbierać Prezenty oraz korzystać z Rabatów.

5.2. Uczestnik nie posiadający Karty Klubowicza Strefy Ruchu również ma naliczane punkty.

5.3. Uczestnik otrzymuje Punkty za zakup towarów lub usług z Ofert Strefy Ruchu, wskazanych w obowiązujących w dniu zakupu Regulaminach Strefy Ruchu.

5.4. Za każde dokonane zakupy na koncie Klubowicza odkłada się 5% wartości zakupów.

5.5. Uczestnik otrzymuje Punkty również w ramach innych akcji promocyjnomarketingowych nie związanych ze sprzedażą premiową, na zasadach określonych w Regulaminach.

5.6. Przystępując do Programu w dniach 28.08.2017 – 06.09.2017 Uczestnik otrzymuje Punkty powitalne za zakupione karnety w liczbie podwójnie wskazanej w Regulaminach Strefy Ruchu.

  1. Wymiana Punktów na Prezenty i Kupony oraz Oferta Podstawowa określona w Katalogu

Zasady ogólne

6.1. Punkty mogą być wymienione przez Uczestników Zarejestrowanych w systemie Strefy Ruchu na Prezenty  z Oferty PROGRAMU PARTNERSKIEGO dostępne w czasie składania zamówienia na Prezent i na zasadach określonych w Regulaminie Strefy Ruchu.

6.2. Katalog dostępny jest w Strefie Ruchu i Stronie Internetowej www.strefa-ruchu.com

6.3. Punkty przyznawane w Programie nie mogą być wymieniane na gotówkę. Punkty mogą być wymienione na Prezenty.

6.4. Wymiana Punktów powoduje obniżenie Salda Punktowego przypisanego do danego Klubowicza.

6.5. Strefa Ruchu może wstrzymać oferowanie Prezentu lub wycofać Prezent z Oferty .

6.6. Przy odbiorze Prezentów Uczestnik zobowiązany będzie do pokwitowania odbioru Prezentu.

  1. Oferty Dodatkowe

7.1. W każdym czasie w trakcie trwania PROGRAMU PARTNERSKIEGO ,Strefa Ruchu lub Partner może wprowadzać Oferty Dodatkowe, obowiązujące przez określony czas.

7.2. Oferta Dodatkowa, w zależności od jej treści, charakteru, zakresu, adresatów i dostępności (w tym w zależności od sposobu, w jakim Uczestnicy mogą z niej korzystać), może być komunikowana w Strefie Ruchu, Stronie Internetowej, za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w inny sposób.

  1. Postępowanie reklamacyjne dotyczące wad Prezentów

8.1. Strefa Ruchu ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Prezentów  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.2. Reklamacje, dotyczące wad Prezentów mogą być zgłaszane w siedzibie Strefy Ruchu

8.3. Uczestnik Zarejestrowany może zamiast zaproponowanego przez Strefę Ruchu usunięcia wady żądać wymiany Prezentu na wolny od wad.

  1. Postanowienia końcowe, zmiany Regulaminów itp.

9.1. Strefa Ruchu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, Katalogu Programu  lub innych Regulaminów Strefy Ruchu  z następujących ważnych przyczyn i w zakresie wynikającymi z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę: a) zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu, Katalogu; c) konieczności ochrony uzasadnionych interesów Uczestników – w zakresie do tego niezbędnym; d) wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Programu  – w zakresie do tego niezbędnym; e) możliwości zaoferowania klientom korzystniejszych warunków uczestnictwa – w zakresie do tego niezbędnym.

9.2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie informując  Strefę Ruchu 9.3. Strefa Ruchu może zakończyć Program Paartnerski z następujących ważnych przyczyn: a) uruchomienia  nowego programu lojalnościowego; b) uruchomienia  nowego programu lojalnościowego we współpracy z innym podmiotem

9.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2017 r.